Декларация ЗЗЛД / Privacy Policy

С настоящата Декларация за поверителност „ МУЛТИ УСЛУГИ“ ЕООД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ГАРАНТИРА, ЧЕ В СЛУЧАИТЕ НА СЪБИРАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА СИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПАЗЕНИ В СТРОГА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ И НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА БЕЗ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА ТИТУЛЯРИТЕ ИМ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

 

In this Privacy Policy "MULTI USLUGI" Ltd., as the administrator of personal data as guaranteed THAT IN CASES OF COLLECTING A RESULT OF ACTIVITY OF PERSONAL DATA, it will be kept strictly confidential, used only and exclusively for purposes , WHICH ARE COLLECTED AND WILL NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES WITHOUT THE EXPRESS AGREEMENT OF THEIR TITLES, EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THE LAW.